การจัดการแปลงเพาะปาล์มน้ำมัน
 
 
 
   

การจัดการแปลงเพาะปาล์มน้ำมัน โดยปกติจะมี 2 แบบ คือ 
1. การเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมันแบบอนุบาลสองครั้ง 
1.1 ระยะที่ 1 ใช้ถุงพลาสติกสีดำ ขนาดเล็ก 5 X 7 หรือ 6 X 9 นิ้ว ใช้วัสดุพลางแสงให้พลางแสงให้ได้ 40 – 60 % อนุบาลจนจนต้นกล้ามีอายุ 12 - 14 สัปดาห์ หรือ มีใบได้ประมาณ 3 - 5 ใบ จึงย้ายไปสู่การอนุบาลปาล์มน้ำมันในระยะที่สอง

1.2 ระยะที่ 2 ย้ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันจากระยะที่ 1 ลงปลูกในถุงขนาด 15 X 18 นิ้ว ดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน้ำมันจนมีอายุ 12 - 18 เดือน จากนั้นสามารถย้ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่สมบูรณ์ลงปลูกในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน

2. การเพาะต้นกล้า ปาล์มน้ำมันแบบอนุบาลครั้งเดียว การเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน แบบนี้จะเป็นที่นิยมมากเนื่องจากต้นกล้าปาล์มน้ำมันจะไม่ค่อยช้ำและไม่เสียเวลาในการเคลื่อนย้ายกล้าปาล์มน้ำมัน การเพาะต้นกล้าแบบนี้เป็นวิธีที่นำเมล็ดปาล์มน้ำมันที่รากงอกแล้วลงเพาะในถุงพลาสติก 15 X 18 นิ้ว ดูแลรักษาต้นกล้า ปาล์มน้ำมันจนมีอายุ 12 - 18 เดือน จากนั้นสามารถย้ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่สมบูรณ์ลงปลูกในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน

 
การเตรียมแปลงเพาะปาล์มน้ำมัน
แปลงเพาะปาล์มน้ำมัน ควรอยู่ในบริเวณแปลงอนุบาลหลัก เพื่อสะดวก
ในการขนส่งต้นกล้าไปปลูกในถุงใหญ่ และควรเป็นที่ราบเพื่อสะดวกใน
การวางถุงเพาะ การกำหนดขนาดและแผนผังปลูกขึ้นอยู่กับจำนวนเมล็ด
ที่จะเพาะเป็นต้นกล้าปาล์มน้ำมัน การวางถุงควรวางเป็นบล็อกรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ้า ความกว้างของบล็อกไม่ควรเกิน 1.2-1.5 เมตร หรือใช้จำนวนถุง
กำหนดความกว้างของบล็อก ซึ่งใช้จำนวนถุงประมาณ 10 - 15 ใบ
และความยาวของบล็อกขึ้นอยู่กับความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
รูปร่างของพื้นที่แปลงเพาะ ระยะห่างระหว่างบล็อกขึ้นอยู่การปฏิบัติงาน
ปกติไม่ควรต่ำกว่า 0.75 - 1 เมตร สำหรับทิศทางของการวางบล็อกควร
จัดวางบล็อกแต่ละบล็อกตามแนวทิศเหนือ-ใต้ เพื่อประโยชน์ในการพราง
แสงก่อนการจัดเรียงถุงในแปลงเพาะ ควรราดพื้นแปลงเพาะด้วยสารละลาย
ป้องกันกำจัดแมลงเพื่อป้องกันกำจัดจิ้งหรีดและแมลงอื่นที่เป็นศัตรูของ
ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
   

การบรรจุดินเพื่อปลูก ปาล์มน้ำมัน 
การบรรจุดินควรเป็นดินร่วนปนเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีการระบายน้ำและอากาศได้ดี มีความเป็นกรด – ด่างอยู่ในช่วง 6.5 – 7.5 ควรผสมวัสดุปลูกอื่น ๆ เช่น ทราย แกลบ ขุยมะพร้าว อัตราส่วนประมาณ 2:1 เพื่อช่วยเพิ่มการอุ้มน้ำและความร่วนซุย การบรรจุดินควรอัดดินให้แน่นพอสมควร ควรบรรจุดินล่วงหน้าก่อนการเพาะเมล็ดปาล์มน้ำมัน ประมาณ 7 วัน หลังบรรจุดินควรรดน้ำพอประมาณเพื่อทำให้ดินยุบจากนั้นควรเติมดินให้อยู่ในระดับเสมอปากถุงเพาะปาล์มน้ำมัน

การพรางแสงให้ปาล์มน้ำมัน 
ในระยะแรก ต้นกล้าปาล์มน้ำมันจะอ่อนแอต่อแสงแดดมาก ( หากไม่มีการพลางแสงที่ดีจะมียอดสูญเสีย 50 - 80 % ) โดยเฉพาะยอดอ่อนและใบอ่อน ดังนั้นในช่วงแรกของการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ำมันจะต้องมีการทำร่มเงาให้ต้นกล้า ปาล์มน้ำมัน เพื่อทำให้ต้นกล้ามีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างเป็นปกติ ควรมีการพลางแสงปาล์มน้ำมันอย่างน้อย 40 – 60 % โดยไม่ควรให้ปาล์มน้ำมันโดนแสงต้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่แสงแดดจัดมาก ไม่ควรให้ร่มเงาที่มากเกินไป จะทำให้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันยืดตัวเพื่อรับแสงต้นจะสูงชลูด ทำให้ยอดและใบหักง่าย การนำตาข่ายพรางแสงออกควรเริ่มทำเมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 10 สัปดาห์ ขึ้นไป และควรทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อปรับสภาพต้นปาล์มน้ำมันให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น

การปลูกเมล็ดปาล์มน้ำมัน 
ควรรีบนำเมล็ดงอกลงเพาะทันที ไม่ควรเก็บรักษาเมล็ดงอกไว้นานกว่า 30 วัน เพราะยอดและรากของเมล็ดมีการเจริญเติบโตและยาวมากขึ้น ทำให้ไม่สะดวกในการเพาะ และอาจทำให้รากและยอดเสียหายได้ ควรปลูกเมล็ดงอกลงในหลุมที่ไม่ลึกกว่า 2.5 เซนติเมตร โดยให้ส่วนรากชี้ลง ซึ่งปลายรากจะมีสีน้ำตาลและปลายยอดจะมีสีขาว ให้เมล็ดอยู่ต่ำกว่าระดับผิวดิน 1.0 - 1.2 เซนติเมตร การปลูกนี้ควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะรากและยอดมีความอ่อนแอมาก ถ้าไม่ระมัดระวังจะทำให้ยอดและรากหักทำให้เมล็ดงอกตายได้ เมื่อปลูกเสร็จควรรดน้ำให้ชุ่มทันที และควรตรวจสอบการกลบดินอย่าให้ยอดโผล่เพราะในระยะนี้ยอดจะอ่อนแอหลังจากปลูกเรียบร้อยแล้วควรมีการปักป้ายแต่ละบล็อก เพื่อบอกถึงวันปลูกจำนวนเมล็ดงอก และพันธุ์จากนั้นควรมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน ยอดสีเขียวอ่อนจะเริ่มโผล่ให้เห็นหลังจากปลูกแล้วประมาณ 9 - 14 วัน

การให้น้ำ ปาล์มน้ำมัน 
การให้น้ำปาล์มน้ำมัน ในระยะอนุบาลแรกมีความสำคัญมาก ต้นกล้าในระยะอนุบาลแรกต้องการน้ำ 0.20 - 0.30 ลิตรต่อวัน ควรให้น้ำวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็นและ ไม่ควรให้น้ำมากเกินไปเพราะจะทำให้รากเน่าได้ครับโดยสังเกตได้จากความชื้นของดินในถุงเพาะครับ หากช่วงเย็นดินยังมีความชื้นมากก็ควรงด หรือสภาพอากาศมีความชื้นสูงก็งด และมาให้น้ำช่วงเช้าเวลาเดียวแทน

การให้ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน 
ประมาณสัปดาห์ที่ 4 หลังปลูกควรเริ่มใส่ปุ๋ยและให้ปุ๋ยทุกสัปดาห์จนกว่าจะย้ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันไปปลูก โดยวิธีการให้ปุ๋ยในรูปสารละลายหรือปุ๋ยทางใบ โดยเริ่มจากการให้ปุ๋ยยูเรียในระยะที่ใบแรกของต้นกล้าพัฒนาเต็มที่ที่มา : http://palmdeedee.blogspot.com