การวางแนวปลูกปาล์มน้ำมัน
 
 
 
   

การวางแนว ปาล์มน้ำมัน หลังจากเตรียมพื้นที่ ตัดถนนและทางระบายน้ำแล้ว จึงวางแนวการปลูกโดยพิจารณา
จากความสอดคล้องกับการทํางานการระบายน้ำความลาดเทของพื้นที่ทิศทางของแสงแดดเพื่อให้ปาล์มน้ำมัน
ได้รับแสงแดดมากที่สุด เพื่อให้ใบได้ มีกระบวนการสังเคราะห์แสง ควรปลูกปาล์มน้ำมันแบบสามเหลี่ยม ด้านเท่า
แถวหลักเป็นฐานอยู่ในแนวทิศเหนือ – ใต้ แถวที่ใกล้กันจะปลูกกึ่งกลางเป็นระยะยอดของสามเหลี่ยมด้านเท่า
และการจัดระยะการปลูก 9 x 9 เมตร ( ไม่ควรปลูกให้ถี่กว่านี้ ) เป็นที่นิยมมากที่สุดเนื่องจากทําให้ต้นได้รับแสงมาก
ที่สุด ไม่ควรปลูกปาล์มน้ำมันให้ชิดมากกว่า 9 X 9 เมตร เพราะจะทำให้เกิดผลเสียในอนาคต เช่น ผลผลิตจะเริ่ม
ต่ำมากเมื่อ อายุปาล์มน้ำมัน มากกว่า 10 ปี หรือ อาจจะมีผลเสียตั้งแต่ 6 – 8 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้อาจจะจัดระยะเป็น
10 -12 เมตร ต่อช่วง

ควรปลูกในช่วงฤดูฝน เพราะความชื้นในดินจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลต่อการอยู่รอดหรือการเจริญเติบโตของ
ต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ปลูก

 

ระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมคือเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน
จะทําให้ปาล์มน้ำมันตั้งตัวในแปลงได้ดีและยาวนาน ก่อนถึงฤดูแล้งระยะปลูก
ที่เหมาะสมคือ การปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะ 9 X 9 X 9 เมตร หรือ
10 X 10 X หรือ 12 X 12 X 12 ในพื้นที่ 1 ไร่ มีต้นปาล์มน้ำมัน จํานวนไม่เกิน
18 - 22 ต้น สำหรับใน
พื้นที่อีสานอาจเพิ่มพื้นที่ระยะปลูกเป็น 12 X 12 X 12 เพื่อเพิ่มพื้นที่สำรองน้ำไว้

การวางแนวปลูก
 ที่สําคัญคือการปลูกต้นปาล์มน้ำมันให้ทุกต้นได้รับแสงแดด
มากที่สุดและสม่ำเสมอ เพื่อการสังเคราะห์แสงโดยกําหนดให้แถวปลูกหลักอยู่ใน
แนวทิศเหนือ-ใต้ ระบบการปลูกปาล์มน้ำมันที่นิยมคือปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า

   


ที่มา : http://palmdeedee.blogspot.com