การเก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อการวิเคราะห์
 
 
 
  การวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน การเก็บตัวอย่างดิน ใบปาล์มน้ำมัน
เพื่อการวิเคราะห์ ต้องถางหญ้าหรือกวาดเศษพืชและใบไม้ที่ คลุมดินอยู่ออกทิ้งเสียก่อน แล้วใช้จอบเสียมหรือพลั่วขุดหลุมเป็นรูปตัว V ลึกประมาณ 6 นิ้วฟุต จากผิวดิน ( สำหรับการปลูกพืชทุกชนิด) จากนั้น จึงแซะเอาดินข้างด้านหนึ่งหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากปากหลุม ขนานลงไปตามหน้าดินที่ขุดไว้ลึกถึงก้นหลุมแล้วงัดขึ้น ดินที่ต้องการก็จะ ติดตามมาบนพลั่ว จอบหรือเสียม เอาดินนี้ใส่ถังหรือกระบุงไว้ ทำอย่างนี้จนครบทุกหลุม โดยปกติแปลงขนาดเนื้อที่ 10-20 ไร่ ควรขุดประมาณ 10-20 หลุม ในพื้นที่ที่ต่าง ๆ กัน ให้กระจายทั่วทั้งแปลงเพื่อให้เป็นตัวอย่างของดินทั้งหมด  
 

หลังจากขุดดินครบทุกหลุมตามที่ต้องการแล้ว ผสมดินที่ได้ให้ทั่วสม่ำเสมอแล้วแบ่งดินออกประมาณ 1 กิโลกรัม ใส่กล่องกระดาษแข็ง หรือถุงพลาสติกพร้อมกับเขียนรายละเอียดต่าง ๆ เช่นพื้นที่การเก็บ วันที่เก็บ จุดที่เก็บ ก่อนที่จะเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งไปวิเคราะห์ ควรปรึกษาหน่วยงานใกล้บ้านเช่น สำนักงานส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือ สถานีพัฒนาที่ดินที่มีอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ เสียก่อน ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้ จะมีข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดินและที่ดินนั้นอยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์

 

   

การเก็บดินที่ถูกต้องเพื่อการวิเคราะห์

เวลาที่เหมาะสำหรับการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์คือควรเก็บดินที่ยังมีความชื้นอยู่พอสมควร ดินจะต้องไม่แห้งหรือแฉะจนเกินไป หากพื้นที่เป็นแปลงขนาดใหญ่ ควรจะแบ่งการเก็บตัวอย่างดินออกเป็นแปลงย่อยๆ แต่ละแปลงย่อยไม่ควรมีขนาดมากกว่า 30 ไร่ และแต่ละแปลงย่อยจะเก็บดินได้ 1 ตัวอย่าง ในพื้นที่แปลงย่อยควรจะเก็บตัวอย่างดินหลาย ๆ จุด ดินที่เก็บได้จากแต่ละจุดจะต้องนำมารวมกันเป็น 1 ตัวอย่าง ระดับการเก็บตัวอย่างดินต้องแบ่งการเก็บออกเป็น 2 จุด คือระดับชั้นบนเก็บลึก 0-15 เซนติเมตร ระดับดินชั้นล่าง เก็บลึก 15-30 เซนติเมตร ซึ่งจะเป็นตัวอย่างของที่ดินในแปลงย่อยนั้น ถ้าแปลงย่อยมีขนาด 10 –20 ไร่ ก็ควรจะเก็บดิน 10 –20 จุด ถ้าเป็นที่สูงๆต่ำ ควรจะเก็บให้มากจุดขึ้น

การเตรียมตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์

ย่อยหรือทุบดินแต่ละตัวอย่างให้เป็นก้อนเล็กคลุกเคล้าดินแต่ละตัวอย่างให้เข้ากันดี ผึ่งลมไว้ให้หมาด ๆ ประมาณ 2 – 3 วัน ไม่ควรผึ่งแดด เครื่องมือที่ใช้เก็บดินเพื่อการวิเคราะห์ต้องสะอาด ระวังอย่าให้มีสิ่งอื่นลงไปเจือปน แบ่งดินแต่ละตัวอย่างออกเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนหนักประมาณ 1 กิโลกรัม เอาดินเพียงหนึ่งส่วนใส่ถุงพลาสติก เขียนรายละเอียดประกอบตัวอย่างใส่ลงไปในถุงแล้วรัดปากถุงส่งห้องปฏิบัติการ

การเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันเพื่อการวิเคราะห์

ต้องเก็บตัวอย่างทางใบที่ 17 โดยนับจากใบย่อยบริเวณโคนทางใบคลี่เต็มที่และตั้งลากแล้ว ทางใบที่ 17 จะอยู่ซ้ายหรือขวาขึ้นอยู่กับการเวียนของทางใบ โดยใช้จุดกึ่งกลางทางใบที่เริ่มจากแบนเป็นสันเหลี่ยม เก็บใบย่อยทั้ง 2 ด้านข้างละ 6-10 ใบ ตัดส่วนโคนและปลายใบ เก็บเฉพาะส่วนกลางใบยาวประมาณ 5-6 นิ้ว ลอกเส้นกลางใบทิ้งเหลือเฉพาะแผ่นใบ ทำความสะอาดแผ่นใบ อบแห้งและส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เมื่อได้รับผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ เราจะได้ทราบว่าดินและปาล์มน้ำมัน ขาดธาตุอาหารชนิดไหน การใส่ปุ๋ย สำหรับ ปาล์มน้ำมันเมื่อได้ผลการวิเคราะห์แล้ว ใส่ปุ๋ยตามอาการขาดธาตุอาหารนั้น ตัวไหนไม่ขาดก็ไม่จำเป็นต้องใส่ เพื่อเป็นการประหยัดในการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ที่มา : http://palmdeedee.blogspot.com