ปาล์มน้ำมันกับชนิดของพ่อแม่พันธุ์
 
 
 
  ปาล์มน้ำมันกับการเลือกใช้พันธุ์ ปาล์มน้ำมันที่จะใช้ปลูกนั้น พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจการทําสวน ปาล์มน้ำมัน เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน ( มากกว่า 20 ปี ) หากมีการใช้พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ที่ไม่มีคุณภาพทำให้ได้ผลผลิตต่ำจะทําให้ขาดรายได้อย่างมหาศาล ดังนั้นการเตรียมพันธุ์ต้องพิจารณา ดังนี้ ลูกผสมของแม่ที่เป็นสายพันธุ์ ปาล์มน้ำมันดูรา ( Dura ) ผสมกับพ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ที่เป็นสายพันธุ์ฟิสสิเฟอร่า ( Pisifera ) จะได้ลูกผสมปาล์มน้ำมันเทเนอรา (Tenera) ต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่จะปลูกต้องมีอายุ 12 - 18 เดือน และผ่านการคัดกล้าทิ้งอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากมีความแปรปรวนตามธรรมชาติของพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้อาจเกิดความเสียหายเกิดขึ้นในอนาคต และลักษณะการดําเนินการของแปลงเพาะจะต้องมี มาตรฐานน่าเชื่อถือมีมาตรฐานในการเพาะพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
 

ปาล์มน้ำมันกับแหล่งพันธุ์แม่ 
DELI DURA เป็นกลุ่มพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่แหล่งปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่
คัดเลือกเป็นต้นแม่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน แหล่งพันธุ์นี้ ได้นํามาจากประเทศแถบอัฟริกาเมื่อปี 2391 มาปลูกที่สวนพฤกษศาสตร์ที่เมือง Deli ประเทศอินโดนีเซีย หลังจากนั้นก็นําปาล์มน้ำมันพันธุ์นี้ไปปลูกที่เกาะสุมาตรา โดยแบ่งส่วนหนึ่งไปปลูกที่เมือง Deli แล้วจึงทําการคัดเลือกปาล์มน้ำมัน ให้ได้ต้นที่มีลักษณะดีเพื่อเป็นต้นแม่พันธุ์ จึงเรียกว่า Deli Dura ลักษณะสําคัญของ ปาล์มน้ำมันพันธุ์นี้คือให้ผลผลิตต่อทะลายสดสูง และสม่ำเสมอ เปอร์เซ็นต์ผลผลิตน้ำมันสูง แต่กะลาจะหนามากไม่เหมาะในการนำมาทำสวนปาล์มน้ำมัน

   

DUMPY DURA เป็นปาล์มน้ำมันที่ได้จากการคัดเลือกต้นมาจากกลุ่มพันธุ์ DELI DURA ในทวีปแอฟริกาจากแม่พันธุ์
ปาล์มน้ำมันกลุ่มที่มีลักษณะต้นเตี้ย ลําต้นและทะลายใหญ่ การติดผลสูงใช้เป็นแม่พันธุ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ในอินโดนีเซียเป็นที่นิยมใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เป็นอย่างมาก แต่แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันชนิดนี้มีข้อด้อยคือ ลําต้นสูงเร็ว และขนาดทะลายเล็ก ไม่เหมาะในการนำมาทำสวนปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมันกับแหล่งพันธุ์ต้นพ่อ 
AVROS 
เป็นกลุ่มพันธุ์ที่ใช้เป็นแหล่งปาล์มน้ำมันพันธุ์พ่อ โดยสถาบัน AVROS อินโดนีเซียได้รับมาจากสวนพฤกษศาสตร์ EALA ประเทศแซร์ โดยคัดเลือกได้สายพันธุ์ที่ดีเรียกว่า SP 540 ซึ่งใช้เป็นพ่อพันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน และผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสม Deli x AVROS มีลักษณะสูงเร็ว กะลาบาง ผลเป็นรูปไข่และให้ผลผลิตน้ำมันสูง และมีลักษณะต่าง ๆ ค่อนข้างสม่ำเสมอ (น้ำหนัก 1 ผลมากกว่า 11 กรัม) แต่ลำต้นสูง 60 - 70 ซม./ปี ขนาดทะลายใหญ่ (มากกว่า 15 กก) มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 26 - 28% เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนมาก

YANGAMBI เป็นกลุ่มพันธุ์พ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีพันธุกรรมใกล้ชิดกับ AVROS มีถิ่นกําเนิดในประเทศแซร์ ทวีปแอฟริกา
ดังนั้นลักษณะลูกผสมที่มีพ่อพันธุ์เป็นกลุ่ม Yangambi จะมีลักษณะคล้ายลูกผสมที่มีพันธุ์พ่อจากกลุ่มพันธุ์ AVROS เกีอบทุกประการ มีอัตราการสูงของลำต้น 60 - 70 ซม./ปี ทะลายขนาดปานกลาง ( 13 - 15 กก ) ขนาดผลใหญ่ ( น้ำหนัก 1 ผลมากกว่า 11 กรัม ) มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 26 - 28%

LA ME เป็นกลุ่มพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีการปรับปรุงพันธุ์ที่เมือง LA ME ประเทศไอวอรีโคสต์ ทวีปแอฟริกา ลักษณะของลูกผสม ปาล์มน้ำมันที่มีพ่อพันธุ์เป็นกลุ่ม LA ME จะมีต้นเตี้ย ( ความสูงน้อยกว่า 60 ซม./ปี ) ผลเล็กมีลักษณะเป็นรูปหยดน้ำ ทะลายมีขนาดเล็ก ( น้อยกว่า 13 กก./ทะลาย ) กะลาหนากว่าลูกผสมอื่น ๆ ขนาดเมล็ดในเล็ก ( น้ำหนัก 1 ผลน้อยกว่า 9 กรัม ) แต่เปอร์เซนต์น้ำมันสูง เปอร์เซ็นต์น้ำมันมากกว่า 26% ลักษณะเด่นคือ ก้านทะลายยาวทําให้การเก็บเกี่ยวง่าย โดยมีสถาบัน CIRAD ( IRHO ) ประเทศไอวอรีโคสต?ผลิตลูกผสม Deli x La Me จําหน่ายลูกผสม Deli x La Me ที่ผลิตในประเทศไทย ได้แก่ ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2

EKONA เป็นกลุ่มพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค Fusarium Wilt ลักษณะต้นเตี้ย อัตราการสูงของลำต้นปาล์มน้ำมันประมาณ 60 ซม./ปี มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 26 - 28% ให้เปอร์เซนต์น้ำมันสูงกว่าพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากกลุ่มอื่น ๆ ปัจจุบันมีแหล่งปรับปรุงพันธุ์ ในประเทศคอสตาริก้า เพื่อการผลิตลูกผสม Deli x Ekona เพื่อการจําหน่าย ผลผลิตน้ำมันด้อยกว่ากลุ่มปาล์มน้ำมันพันธุ์ AVROS เล็กน้อย ทะลายมีขนาดกลาง ( 13 - 15 กก ) ผลเล็ก ( น้ำหนัก 1 ผลน้อยกว่า 9 กรัม )

CALABAR กลุ่มปาล์มน้ำมันพันธุ์นี้มีถิ่นกําเนิดเดิมจาก CALABAR ประเทศไนจีเรีย ทวีปแอฟริกา ลูกผสมที่ใช้ปาล์มน้ำมัน พันธุ์ CALABAR เป็นพ่อพันธุ์ พบว่าเจริญเติบโตได้ดีในสภาพฝนตกชุก ความชื้นสูงและในสภาพที่แสงแดดน้อย ( ต่ำกว่า 360 แคลอรีต์อเซนติเมตรต่อวัน ) ผลปาล์มน้ำมันมีสีผสมเป็นแบบ Virescens ( ผลดิบมีสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่อสุก ) ปัจจุบันแหล่งปรับปรุงพันธุ์ในคอสตาริก้าผลิตพันธุ์นี้จําหน่าย ตัวอย่างลูกผสมชุดนี้คือ Deli x GHANAข้อมูล : http://palmdeedee.blogspot.com