วิธีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมัน
 
 
 
    1. วิธีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มสด รวมถึงการรวมผลปาล์มส่งโรงงาน ซึ่งมี
      ขั้นตอนโดยทั่วไปดังนี้

- ตกแต่งช่องทางลำเลียงระหว่างแถวปาล์มในแต่ละแปลงให้เรียบร้อย สะดวก
  กับการตัด การลำเลียงและการตรวจสอบทะลายปาล์มที่ตัดแล้วออกสู่แหล่ง
  รวมหรือศูนย์รวมผลปาล์มที่กำหนดขึ้นแต่ละจุดภายในสวน
  
  *ข้อควรระวังในการตกแต่งช่องทางลำเลียงปาล์ม คือจะต้องไม่ตัดทางปาล์ม
    ออกอีก เพราะถือว่าการตกแต่งทางปาล์มได้กระทำไปตามเทคนิคและ
    ขั้นตอนแล้ว หากมีทางใบอันใดกีดขวางก็อาจดึงหรือแหวกให้สะดวกในการ
    ทำงาน
 

 - สำหรับกองทางใบที่ตัดแล้วอย่าให้กีดขวางทางเดิน หรือปิดกั้นทางระบายน้ำ
   จะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ระบายน้ำที่ขังตามทางเดิน

- คัดเลือกทะลายปาล์มสุกโดยยึดมาตรฐานจากการดูสีของผล ซึ่งจะเปลี่ยนเป็น
  สีส้มแดง และจำนวนผลสุกที่ร่วงหล่นลงบนดินประมาณ 10-12 ผล ให้ถือเป็น
  ผลปาล์มสุกที่ใช้ได้

- หากปรากฎว่าทะลายปาล์มสุกที่จะคัดมีขนาดใหญ่ ที่ติดแน่นกับลำต้นมากและ   
  ไม่สะดวกกับการใช้เสียมแทงเพราะจะทำให้ผลร่วงมากก็ใช้มีดขอหรือมีดด้ามยาว
  ธรรมดาตัดแซะขั้วทะลายก่อน แล้วจึงใช้เสียมแทงทะลายปาล์มก็จะหลุดออกจาก
  คอต้นปาล์มได้ง่ายขึ้น 

    - ให้ตัดแต่งขั้วทะลายปาล์มที่ตัดออกมาแล้วให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อสะดวกในการขนส่งหรือเมื่อถึงโรงงาน    
   ทางโรงงานก็จะบรรจุลงในถังต้มลูกปาล์มได้สะดวก

- รวบรวมผลปาล์มทั้งที่เป็นทะลายย่อยและลูกร่วงไว้เป็นกอง ในที่ว่างโคนต้นเก็บผลปาล์มร่วงใส่ตะกร้าหรือเข่ง

- รวบรวมผลปาล์มทั้งทะลายสดและผลปาล์มร่วงไปยังศูนย์รวมผลปาล์มในกองย่อย เช่น ในกระบะบรรทุกที่ลาก
  ด้วยแทรกเตอร์หรือรถอีแต๋น

- การเก็บเกี่ยวผลปาล์ม ฝ่ายสวนจะต้องสนับสนุนให้ผู้เก็บเกี่ยวร่วมทำงานกันเป็นทีม ในทีมก็แยกให้เข้าคู่กัน 2 คน   
  คนหนึ่งตัดหรือแทงปาล์ม อีกคนเก็บรวบรวมผลปาล์ม

- การเก็บรวบรวมผลปาล์ม พยายามลดจำนวนครั้งในการถ่ายเทย่อย ๆ เมื่อผลปาล์มชอกช้ำ มีบาดแผล ปริมาณของ
  กรดไขมันอิสระจะเพิ่มมากขึ้น การส่งปาล์มออกจากสวน ควรมีการตรวจสอบลงทะเบียน มีตาข่ายคลุม เพื่อไม่ให้
  ผลปาล์มร่วงระหว่างทาง

2. มาตรฐานในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน จะต้องไม่ตัดผลปาล์มดิบไปขายเพราะจะถูกตัดราคาและจะต้องไม่ปล่อย
    ให้ผลสุกคาต้นเกินไป

3. ต้องเก็บผลปาล์มร่วงบนพื้นให้หมด

4. ต้องไม่ทำให้ผลปาล์มที่เก็บเกี่ยวมีบาดแผล

5. ต้องคัดเลือกทะลายเปล่าหรือเขย่าผลที่มีอยู่น้อยออกแล้วทิ้งทะลายเปล่าไป

6. ตัดขั้วทะลายให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้

7. ต้องทำความสะดวกผลปาล์มที่เปื้อนดิน อย่าให้มีเศษหินดินปน

8. ต้องรีบส่งผลปาล์มไปยังโรงงานโดยไม่ชักช้า

9. ข้อควรปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน
     - ตัดทะลายปาล์มน้ำมันที่สุกพอดี คือทะลายปาล์มเริ่มมีผลร่วง ไม่ควรตัดทะลายที่ยังดิบอยู่เพราะในผลปาล์มดิบ
       ยังมีสภาพเป็นน้ำและแป้งอยู่ ยังไม่แปรสภาพเป็นน้ำมัน ส่วนทะลายที่สุกเกินไปจะมีกรดไขมันอิสระสุกและผล
       ปาล์มสดอาจมีสารบางชนิดอยู่ อาจเป็นอันตรายกับผู้บริโภคได้
     - รอบของการเก็บเกี่ยวในช่วงผลปาล์มออกชุก ควรจะอยู่ในช่วง 7-10 วัน
     - ผลปาล์มลูกร่วงที่อยู่บริเวณโคนปาล์มน้ำมันและที่ค้างในกาบต้นควรเก็บออกมาให้หมด
     - ก้านทะลายควรตัดให้สั้นโดยต้องให้ติดกับทะลาย
     - พยายามให้ทะลายปาล์มช้ำน้อยที่สุด


ข้อมูล : http://www.xn--q3caeybv1gdd3u4ap.com