เทคนิคเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
 
 
 
  ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย มีหลายสายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมของไทย โดย เฉพาะร้อนชื้นเขตภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดกระบี่ สุราษฏร์ธานี ชุมพร สตูลและตรัง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุด ัทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ำมันดีกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ยางพาราและการทำนาข้าว จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกกันมาก ประกอบกับมีโครงการเปลื่ยนพืชที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวความต้องการของตลาด
 

งดการตัดแต่งทางปาล์ม ซึ่งจะช่วยทำให้ปาล์มน้ำมันผลใหญ่

เกษตรกรหลายคนยังยังคงเข้าใจผิดว่าการตกแต่งกิ่งปาล์มน้ำมันประจำ
จะช่วยให้ได้ลูกโต มีน้ำหนักดีขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วการตัดแต่ง
ทางปาล์มน้ำมันมีแต่ จะทำให้ปาล์มน้ำมันนั้นมีผลผลิตลดลง เพราะ
ธรรมชาติของปาล์มจะออกลูกตามซอกกาบใบ ดังนั้น ก้านใบที่อยู่ด้าน
ล่างทลายปาล์ม จึงมีหน้าที่รองรับน้ำหนักของทลายปาล์ม ระหว่าง
การพัฒนาไปจนถึงเก็บเกี่ยว หากมีการตัดแต่งทางปาล์มออกไปใน
ช่วงนี้ จะส่งผลให้ต้นต้องสูญเสียพลังงานในการแบกรับน้ำหนักของ
ทลายปาล์มไปส่วนหนึ่ง แทนที่จะส่งสารอาหารเข้าไปเลี้ยงทลาย
ปาล์มไ้่ด้อย่างเต็มที่ จึงส่งผลให้ทลายปาล์มหรือผลปาล์มขณะที่
ปาล์มให้ผลผลิต ควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุดเพื่อให้
ได้ทลายปาล์มน้ำหนักดี

   


หลักสังเกตุในการแยกเพศปาล์ม

เมื่อต้นปาล์มมีอายุได้ 1 ปี หรือ ออกขนนก ให้ทำกาารแยกเพศ ซึ่งให้ปาล์มจะมีต้นบ่งเพศ อยู่ 3 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่
ต้นตัวผู้ ต้นต้วเมียและต้นกะเทย แต่ในการแยกเพศปาล์ม จะนิยมคัดเอาต้นตัวผู้ออกจากแปลงเพาะเนื่องจากต้นตัวผู้
จะมีแต่ดอกไม่มีผล ซึ่งลักษณะเด่นของต้นตัวผู้ ที่สามารถสังเกตได้ในช่วงนี้ก็คือ ต้นที่มีก้านใบห่าง สำหรับต้นกระเทย
จะให้ผลผลิตน้อยหรือแค่เพียง 20 % เท่านั้น จึงไม่นิยมนำมาปลูก ส่วนต้นตัวเมียเป็นเพศที่เกษตรกรต้องการมากที่สุด
เพราะจะให้ผลผลิตได้เต็มที่ แต่ในการปลูกปาล์มในแปลงปลูกนั้น ควรจะมีการปลูกปาล์มตัวผู้แซมแถวปาล์มตัวเมียด้วย
โดยพื้นที่ 1 ไร่ จะต้องมีอย่างน้อย 2 ต้น เพื่อเอาไว้ผสมเกสรกับเพศเมียด้วยเช่นกัน

ปลูกปาล์มตัวผู้ไว้ในแปลงปลูก ทิศเหนือลม เพิ่มการติดผล

เมื่อต้นพันธุ์อายุ เฉลี่ยได้ประมาณ 1 ปี ครึ่ง ถึง 2 ปี ก็สามารถนำมาปลูกลงหลุมได้โดยมีระยะห่างระหว่างต้น 8x8 เมตร
ซึ่งการปลูกนั้นจะต้องปลูกปาล์มเพศผู้ไว้เหนือลม หรือปลูกทางทิศตะวันออกเพื่อเวลาติดดอกนั้นเกสรจะปลิวไปผสมกับ
ตัวปาล์มเพศเมีย การปลูกนั้นควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก 1-2 กิโลกรัมต่อต้น เมือปาล์มมีอายุได้ 3 ปี ก็จะเริ่มให้ผลผลิต
และให้ผลผลิตเต็มที่เมื่ออายุ 10-17 ปี
ข้อมูล : http://www.farmkaset.org