โรค แมลงและศัตรูปาล์มน้ำมัน
 
 
 
    โรคปาล์มน้ำมัน
โรคที่มักเกิดขึ้นกับต้นปาล์มน้ำมันที่สำคัญคือ
1. โรคก้านทางใบปิด (Crown Disease)
สาเหตุ : ยังไม่ทราบแน่ชัด เข้าใจว่าเกิดจากพันธุกรรมหรืออาจเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุอาหาร โดยเฉพาะ
ธาตุโบรอน ไนโตรเจน และแมกนีเซียม
พบมากกับปาล์มน้ำมันในแปลงปลูกอายุ 1-3 ปี เป็นโรคที่พบเสมอ
ลักษณะอาการ : เกิดแผลเน่าบริเวณใบยอด เมื่อยอดเจริญทางยอดคลี่ออกบริเวณที่เคยเป็นแผลเน่าใบย่อยจะแห้ง
ฉีกขาดไป ก้านทางบริเวณนี้จะเหลือแต่ตอ ก้านทางส่วนนี้จะหักโค้งลงเมื่อต้นปาล์มน้ำมันสร้างยอดใหม่ก็จะแสดง
อาการเช่นนี้ จนบางครั้งทางจะหักล้มโดยไม่แสดงอาการเน่าก่อน
  2. โรคยอดเน่า (Spere Rot)
สาเหตุ : ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จากแยกหาเชื้อ สาเหตุจะพบเชื้อรา Fusarium sp. และแบคทีเรีย Erwinia sp.
ระบาดมากในช่วงฤดูฝน ส่วนมากจะพบกับปาล์มน้ำมัน อายุ1-3ปี ในสภาพน้ำขังจะพบโรคนี้มาก
ลักษณะอาการ : โคนยอดจะเน่า ระยะแรกแผลมีสีน้ำตาล ต่อมาจะขยายทำให้ยอดใบเน่าแห้งสามารถดึงหลุดออกได้
การป้องกันกำจัด : ป้องกันแมลงอย่าให้มากัดกินบริเวณยอด ถ้าพบโรคในระยะแรกตัดส่วนที่เป็นโรคออกให้หมด แล้วฉีดพ่นด้วยยาฆ่าเชื้อรา เช่น ไทแรม อาลีแอท
    3. โรคทะลายเน่า (Marasmius Runch Rot)
สาเหตุ : เชื้อรา (Marasmius sp.)
ลักษณะอาการ : บนทะลายปาล์มน้ำมันก่อนจะสุกจะพบเส้นใยสีขาวของเชื้อขึ้นระหว่างผลและเจริญเข้าไปในผลทำ
ให้เปอร์เซ็นต์ กรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้น ผลเน่าเป็นสีน้ำตาลดำมีลักษณะนุ่ม ถ้ามีสภาพเหมาะสมความชื้นมากเชื้อจะ
สร้างดอกเห็ดบนทะลาย
การป้องกันกำจัด : กำจัดทะลายทีแสดงอาการออกให้หมดรวมทั้งช่อตัวเมียที่ผสมไม่ดี เศษซากเกสรตัวผู้ที่แห้ง ตัด
ส่วนที่เป็นโรคแล้วฉีดพ่นด้วยสารเคมี เช่น antigro terzan, หรือantracol

4. โรคลำต้นส่วนบนเน่า
สาเหตุ : รายงานจากต่างประเทศพบว่าเกิดจากเชื้อรา Philinus sp. ร่วมกับ Ganoderma sp.
ลักษณะอาการ : พบว่าส่วนบนของลำต้นจากยอดประมาณ 0.5 เมตรจะหัก พบครั้งแรกกับต้นอายุ 9 ปี เมื่อผ่าดู
พบว่าเชื้อเข้าทางฐานของก้านทางทำให้เกิดอาการเน่าบริเวณลำต้น ในขณะที่ตาและรากแสดงอาการผิดปกติ
การป้องกันกำจัด : เผาทำลายต้นปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคผ่านไปในแปลงที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ในกรณีที่พบอาการใหม่ๆ
ถากส่วนที่เป็นโรคออกแล้วทาบริเวณแผลสารป้องกันและกำจัดโรคพืช
  แมลงศัตรูปาล์มน้ำมัน

ด้วงแรดเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญปาล์มน้ำมันในภาคใต้ปัจจุบันมีการโค่นล้มต้นปาล์มอายุมาก และปลูกทดแทนทำให้แหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรดมากขึ้น
และเข้าทำลายต้นปาล์มที่ปลูกใหม่ตั้งแต่ต้นปาล์มขนาดเล็กจนถึงปาล์มน้ำมัน
ที่ให้ผลผลิต การเกิดวาตภัย เช่น พายุ ทำให้ต้นมะพร้าวและต้นปาล์มน้ำมันล้มตาย ก็เป็นแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรดในเวลาต่อมา 
  ลักษณะการทำลาย
เฉพาะตัวเต็มวัยเท่านั้นที่เป็นศัตรูปาล์มน้ำมัน โดยบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางในทำให้ใบหักหรือกัดเจาะทำลายยอด
อ่อน ทำให้ทางใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆ คล้ายรูปสามเหลี่ยม ถ้าโดนทำลายมาก จะทำให้
ใบที่เกิดใหม่ แคระแกรน หรือเป็นเหตุให้เกิดโรคยอดเน่า จนถึงตาย 

แหล่งขยายพันธุ์ดวงแรด
แหล่งขยายพันธุ์ด้วงแรดได้แก่ ซากเน่าเปื่อยของลำต้น หรือตอของต้นปาล์มน้ำมัน ซากทะลายปาล์ม กองมูลสัตว์
เก่า กองปุ๋ยคอก กองขุยมะพร้าว กองกากเมล็ดกาแฟ กองขยะ เป็นต้น 

การป้องกันกำจัด

โดยวิธีเขตกรรม กำจัดแหล่งขยายพันธุ์โดย
1. เผาหรือฝังซากลำต้นหรือตอของปาล์มน้ำมัน
2. เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตว์ ให้กระจายออก โดยมีความสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร
3. ถ้ามีความจำเกินต้องกองซากพืชหรือมูลนานเกิน 2-3 เดือน ควรหมั่นพลิกกลับกองเพื่อตรวจหาไข่หนอน ดักแด้
ตัวเต็มวัยเพื่อกำจัดเสีย
โดยวิธีกล หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอต้นปาล์มตามโคนทางใบหากพบรอยแผลเป็นใช้เหล็กแหลมแทงด้วงแรด
เพื่อกำจัด และใส่สารฆ่าแมลงป้องกันด้วงเข้ามาวางไข่
โดยใช้สารฆ่าแมลง ใช้ Fhuradan 3% G อัตรา 200 กรัม/ต้น ใส่รอบยอดอ่อน และซอกโคนทางใบถัดออกมา
หรือใช้สาร Sevin 85% WP ผสมขี้เลื่อยในอัตราสารฆ่าแมลง 1 ส่วน ต่อขี้เลื่อย 3 ส่วน ใส่รอบยอดอ่อน ซอกโคน
ทางใบเดือนละ 1 ครั้ง หรือใช้ลูกเหม็น อัตรา 6-8 ลูกต่อต้น โดยใส่ไว้ที่ซอกโคนทางใบ
โดยชีววิธี ในธรรมชาติ ในธรรมชาติจะมีเชื้อราเขียวและเชื้อไวรัสช่วยทำลายหนอนตัวด้งแรด โดยผสมซากเน่า
เปื่อยของพืช ขี้วัว ขุยมะพร้าว กากกาแฟ และขี้เลื่อย ผสมคลุกกันเพื่อให้ดววงแรดมาวางไข่ และขยายพันธุ์ จนถูก
เชื้อราเข้าทำลายและตายในที่สุด


ด้วงกุหลาบ เป็นศัตรูสำคัญชนิดหนึ่งของต้นปาล์มน้ำมันขนาดเล็กซึ่งย้ายไปปลูกในแปลงใหญ่ โดยด้วงจะกัดกินใบ
ในช่วงเวลากลางคืน ถ้ารุนแรงจะทำให้ใบปาล์มน้ำมันโกร๋น ชะงักการเจริญเติบโต จะพบมากในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-เมษายน

การป้องกันกำจัด

ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl (Sevin 85%) WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือ Carbasulgan (Posse 20%
EC) อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน


สัตว์ศัตรูปาล์มน้ำมัน


สัตว์ที่ทำความเสียหายให้กับปาล์มน้ำมัน ส่วนมากเป็นสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยในธรรมชาติมาก่อน สัตว์ที่เป็นศัตรูปาล์มน้ำมัน 
และที่พบมาก เช่น หนูพุกใหญ่ หนูท้องขาว เม่น กระแตธรรมดา นกเอี้ยง นกขุนทอง หมูป่าและอีเห็น

การป้องกันกำจัด โดยไม่ใช้สารเคมี
-การล้อมรั้วปาล์มน้ำมันที่มีอายุ 1-3 ปี ควรล้อมห่างโคนต้นประมาณ 15 เซนติเมตร โดยใช้เสาไม้ไผ่ 4 เสาปักเป็น
หลัก ยึดรั้วตาข่ายให้มั่นคง ความสูงของรั้ว 45 เซนติเมตร
-การล้อมตี ใช้คนหลายคนช่วยกัน วิธีนี้ช่วยลดปริมาณหนูลงระยะหนึ่ง ถ้าจะให้ได้ผลดีต้องทำบ่อยๆ ข้อเสียคือ
เปลืองแรงงาน และเสียเวลามาก
-การดัก เช่น กรงดัก กับดัก หรือเครื่องมือดักหนูจะให้ผลดีในที่จำกัด เหยื่อดักควรคำนึงว่าสัตว์ชนิดที่ต้องการดักมี
ความคุ้นเคยหรือต้องการอาหารชนิดใด มีมากน้อยเพียงใด
-การเขตกรรม โดยหมั่นถางหญ้าบริเวณโคนต้นปาล์ม อย่าให้มีหญ้าขึ้นรกเพราะเป็นที่หลบอาศัยที่ดีของสัตว์ศัตรู
ปาล์มน้ำมัน
-การยิง ใช้ในกรณีสัตว์ศัตรูปาล์มน้ำมันเป็นสัตว์ใหญ่ เช่น หมูป่า เม่น ช้างป่า

ที่มา : http://palmtrend.com